ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1.Általános rendelkezések és elérhetőségek
A jelen tájékoztató („Tájékoztató”) a Horváth Ádám ev. által kezelt, azonosított vagy azonosítható
természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ (személyes adat) kezelésére
vonatkozik.
A Horváth Ádám ev. adatai:
Címe: 6723 Szeged, Hajós utca 23/A. 2/6.
Nyilvántartási szám: 35978696
Adószám: 66559010-1-26
Érintett weboldal: http://www.mutuiroda.hu
Telefonszáma: +36 70 392 4889
E-mail címe: info@mutuiroda.hu
2. A Tájékoztató frissítése és elérhetősége
A Horváth Ádám ev. fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást
követő hatállyal módosítsa figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra, és
szükség esetén az érintettek megfelelő időben történő előzetes tájékoztatásával.
3. Egyéb adatvédelmi feltételek
Egyes külön szolgáltatások igénybevétele során specifikus adatvédelmi feltételek is
alkalmazandók lehetnek, melyekről Ön az adott szolgáltatás igénybevétele előtt kap tájékoztatást.
4. A kezelt adatok köre és adatkezelési célok
A Horváth Ádám ev. által kezelt személyes adatok köre:
Név
Város
Utca, hsz.
Irányítószám
E-mail
Telefonszám
Az adatkezelési célok: árajánlat összeállítása és megküldése, kapcsolatfevétel.
Adatkezelés időtartama: a vevő kéréséig. Mivel jellemzően utánrendelés történik ezért a vevők
kényelme érdekében megőrizzük adataikat, amíg ezt nem kérik.
Az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak köre: a Horváth Ádám ev. alkalmazottai.
5. A www.mutuiroda.hu weboldalon felhasznált sütik
A weboldal bizonyos területein használunk sütiket (cookiekat). A sütik olyan fájlok, melyek
információt tárolnak az Ön webes keresőjén.
A sütik például lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, ha Ön korábban azt már
meglátogatta, vagy segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb,
mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek
tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb
felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek. A sütik segítségével biztosítani tudjuk azt is, hogy az
Ön következő látogatása alkalmával megjelenő információk meg fognak felelni az Ön felhasználói
elvárásainak (anélkül, hogy Önt személyesen azonosítaná).
Mikor Ön felkeresi valamely weboldalunkat, sor kerülhet olyan technikai információk
automatikus gyűjtésére is, melyekből az Ön személye nem azonosítható. Például egy olyan másik
weboldal neve, mely Önt erre a weboldalra irányította, a weboldalhoz való hozzáférés helyszíne, a
weboldalon végzett keresések. Ezen információk gyűjtése segítséget nyújt számunkra a
weboldalunk felhasználói által preferált keresési szokások személyes adatok felhasználása nélkül
történő felismerésében. Ezen információk kizárólag belsőleg kerülnek felhasználásra. A névtelen
vagy általános jellegű adatok, melyekből az Ön személye nem azonosítható, nem minősülnek
személyes adatnak, így nem tartoznak ezen Tájékoztató hatálya alá.
Ön beállíthatja webes keresőjét, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse
Önt, ha süti érkezik az Ön gépére. Mindegyik webes kereső különböző, így kérjük használja
keresője “Segítség” menüjét a sütik beállításainak módosításához. A sütik természetével, valamint
kikapcsolásukkal kapcsolatos további információt a http://www.youronlinechoices.com/hu/
oldalon talál.
A www.mutuiroda.hu weboldal a sütik használatával történő működésre készült, így azok kikapcsolása hatással lehet a weboldal használhatóságára, és megakadályozhatja, hogy Ön
annak minden előnyét kihasználja.
6. Adatbiztonsági intézkedések
A Horváth Ádám ev. az általa kezelt személyes adatokat az információkhoz való hozzáférés
korlátozásával védi. Például csak azon személyek férhetnek hozzá az adatokhoz, akik számára az
a fent említett célok elérése érdekében szükséges.
7. Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok
Az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó
rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82.
cikkei) tartalmazzák.
8. Az Ön hozzáférési joga
(1) Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni
fogjuk, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges,
ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az Ön joga joga, hogy kérelmezheti tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
g) ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, Ön jogosult arra,
hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.
8.1. A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó
pontatlan személyes adatokat. Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek
mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
8.2. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
(1) Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó
személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más
módon kezeltük;
b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja;
c) Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
e) a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell; vagy
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.
(2) Ha a Horváth Ádám ev. nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés
értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek
figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket
– annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett
kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok
másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek
között:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy
komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
8.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog
(1) Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike
teljesül:
a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy a Horváth Ádám ev. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az
érintett jogos indokaival szemben.
(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a
tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme
érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
(3) Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.
8.4. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához
kapcsolódó értesítési kötelezettség
A Horváth Ádám ev. minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére tájékoztatjuk
e címzettekről.
8.5. Az adathordozhatósághoz való jog
(1) Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa a rendelkezésünkre bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult
arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a
Horváth Ádám ev. ha:
a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
(2) Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során Ön jogosult arra,
hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti
közvetlen továbbítását.
8.6. A tiltakozáshoz való jog
(1) Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve profilalkotást is. Ebben az esetben a
személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival
és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.
(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra,
hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen,
ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
(3) Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen,
akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
(4) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a
2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló
automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
(5) Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az
Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
9.8 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos
tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az
Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.
Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-
mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
9.9 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
(1) Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag
kötelező erejű döntésével szemben.
(2) Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem
foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panasszal
kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
(3) A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam
bírósága előtt kell megindítani.
9.10 Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való
jog
(1) Ön hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a
GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.
(2) Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen
eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. A
bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu.